SIGHTRON Binoculars

 
 
 • visual pipe
 • the increase 20-60x
 • lens diameter 85 mm
 • weight 1871
 
 
 
 • visual pipe
 • the increase 20-60x
 • lens diameter 85 mm
 • weight 1871
 
 
 
 • binoculars
 • the 10x magnification
 • lens diameter 25 mm
 
 
 
 • binoculars
 • zoom 8x
 • lens diameter 42 mm
 • body material: metal
 
 
 
 • binoculars
 • the 10x magnification
 • lens diameter 42 mm
 • body material: metal
 
 
 
 • binoculars
 • zoom 8x
 • lens diameter 42 mm
 • casing material: plastic
 
 
 
 • binoculars
 • zoom 12x
 • diameter of 50 mm lens
 • casing material: plastic
 
 
 
 • binoculars
 • the 10x magnification
 • diameter of 50 mm lens
 • casing material: plastic
 
 
 
 • binoculars
 • the 10x magnification
 • lens diameter 42 mm
 • casing material: plastic
 
 
 
 • binoculars
 • the 10x magnification
 • lens diameter 32 mm
 • field of view (1000 m): 114 m
 • weight 561 g
 
 
 
 • binoculars
 • the 10x magnification
 • lens diameter 25 mm
 
 
 
 • binoculars
 • zoom 8x
 • lens diameter 32 mm
 • field of view (1000 m): 50 m
 • weight 558 g
 
 
Payment methods Payment methods
Protezione massima Protezione massima